Luonto
Järvet
Suot
Metsät
Kallio- ja maaperä
Tähtitaivas
Eläimet

Kallio- ja maaperä

Kallioperä on Heinijärvellä lähempänä maan pintaa kuin Muhosmuodostumaan kuuluvalla Limingan kirkonkylällä. Heinijärvi kuuluu granitoidivaltaiseen alueeseen, jonka kallioperässä on runsaasti myös sedimentti- ja vulkaniittiperäisiä kiviä.

Heinijärven maaperä muodostuu turvekerrostumista ja mannerjäätikön irrottamasta, kuljettamasta ja kerrostamasta moreenista. Alueella on jäätikön liikkeen suuntaisia, luoteesta kaakkoon kulkevia drumliineja. Nämä Ruukin drumliinikenttään kuuluvat selänteet ovat suhteellisen matalia, koska ne sijoittuvat alavalle suoalueelle. Lisäksi nuoremmat sedimentti- ja turvekerrostumat ovat peittäneet muodostumien alaosia. Kiviselkä on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi moreenimuodostumaksi.

Lähteet:

Mäkinen, Kalevi, Jukka-Pekka Palmu, Jari Teeriaho, Hannu Rönty, Tom Rauhaniemi & Jaana Jarva (2007): Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Suomen ympäristö 14 | 2007, Ympäristöministeriö.

Oulun seudun ympäristön tila 2009. Oulun seudun ympäristötoimi, julkaisu 4 / 2009. 21 s.