Luonto
Järvet
Suot
Metsät
Kallio- ja maaperä
Tähtitaivas
Eläimet

Metsät

Liminka on perinteisesti tunnettu peltolakeuksistaan. Heinijärvi edustaa kuitenkin metsäistä Liminkaa, ja kylän peltoaukeat ovat aika pieniä. Luontaisesti metsää on kasvanut kuivilla kangasmetsäjuoteilla, joita suot ovat erottaneet. Valtaosin mäntyä ja koivua kasvavan puustoisen maaston osuus on kasvanut suomaiden ojitusten myötä.

Metsät ovat yksityisomistuksessa, ja vain pieni osa niistä on kylän tilojen hallinnassa. Palstat ovat pieniä, yleensä kapeita ja pitkiä sarkoja. Alueen metsiä leimaa tehokas taloudellinen hyödyntäminen; kylällä on paljon tiheitä taimikoita, voimakkaasti harvennettuja nuoria metsiä ja hakkuuaukkoja muokattuine pohjineen. Vanhempia, luonnontilaisia metsiä ja järeää puustoa ei ole. Pihapiirien lähiympäristössä on paikoin pieniä metsiköitä, joista löytyy vielä lahopuuta ja järeämpiä haapoja. Näillä paikoilla on pesinyt esimerkiksi käenpiika, pikkutikka ja palokärki.